Bakken Barnehage

Barnehagen er privat, ein kyrkjelysbarnehage med utvida kristen formålsparagraf. Eigar er stiftinga Fitjar soknerådsbarnehage.

Barnehagen har i dag 3 avdelingar:

Marihøna med 24 plassar for born i alderen 0-3 år (born under 3 år tel 2 plassar).

Blåklokka med 24 plassar for born i alderen 4-6 år.

Sommarfuglen: 12 småbarnsplassar  i Klubbhuset

                         

Plass-storleik og pris (foreldrebetaling):

Frå august 2014:

Heil plass                           kr. 2 405 + 200 (lunsj,melk,frukt)
80% plass (4 dagar i veka)  kr. 1 960 + 160, berre dei som har 80% frå før, tilbyr ikke nye
60% plass (3 dagar i veka)  kr. 1 496 + 120

Opningstid: 6.45- 16.30

Kor ligg barnehagen?

Barnehagen ligg i bustadfeltet Bakken. Adressa er Varhaugsvegen 8, men hovudvegen til barnehagen går via Fitjar Idrettspark.

Barnehagen har eit flott og variert uteområde med leikeapparat, plen og ulent terreng. Dessutan er nærområdet til barnehagen Fitjar Idrettspark og friluftsområde Rossneset der me har lavvo. Hovudmottoet for barnehagen er ”Trivsel, glede, leik og rørsle!”

Personalet: Barnehagen har 4 førskulelærarar (styrar, 2 ped.leiarar og førskulelærar) og 6 assistentar.

Kurs: Barnehagen legg vekt på at personalet skal få auka kompetansen sin ved å delta på kurs. Difor deltek heile personalgruppa på 2 kurs i året, eit regionalt i regi av FOS (Forum for Oppvekst Sunnhordland) og eit i regi av NLA /kyrkja.

Dessutan har alle i personalgruppa gjennomgått kursopplegget ICDP. Dette er eit program støtta av Barne- og likestillingsdepartementet og som Fitjar kommune ønsker skal få større omfang i kommunen vår.Sjå www.foreldreveiledning.dep.no

Foreldre-grupper: Styrar i barnehagen har gjennomgått program for rettleiar i ICDP ( International Child Development Programme) og tilbyr kvar haust foreldra til å delta på 6 gruppesamlinger (kl. 15- 16.30) mens borna er i barnehagen.Dette er eit samarbeid med helsestasjonen,og helsesøster deltek på samlingene. På gruppesamlingene bruker me heftet: ” 8 tema for godt samspel”.

Satsningsområde:

  • Prosjekt/utviklingsarbeid: Vennskapsbarnehage

Barnehageåret 2008/2009 starta me opp Vennskapsbarnehage-prosjektet. Me inngjekk avtale med ”Stefanusbarnehagane” i Kairo, Egypt i samarbeid med Stefanusalliansen og IKO. Desse barnehagane i ”Søppelbyen” vert dreve av Maggie Gobran (mest kjent som Mama Maggie), universitetslektoren som forlèt sin gode stilling for å hjelpa dei aller fattigaste.

Prosjektet blei vidareutvikla barnehageåret 2009/2010. Me fekk prosjektmidler og 3 av personalet reiste i sept/okt.-09 på studietur til Egypt. Kvart år, i desember, arrangerer me vennskapsfest der innteketene går til dette prosjektet.

  • Språk

”SPRÅKSPRELL”: Dette er eit metodisk opplegg for førskulebarn som me bruker i enkelte samlingsstunder. Opplegget legg vekt på ordrytme,rim og regler, rimord osb. og er med på å fremje barns språklege utvikling.

Årets forfatter: Alf Prøysen

  • Sosial kompetanse

Me bruker opplegget ” Truls og Trine”. Dette er eit opplegg som består av 25 forteljingar som handler om barn venskap, glede, leik, konfliktar osb.

  • Førskulegruppe

Barnehageåret 2014/15 går 15 førskulebarn i barnehagen vår. Desse har eit eige opplegg ei gong i veka.

  • Utvida kristen formålsparagraf

I ein barnehage med vid praktisering av den kristne formålsparagrafen , vil fagområdet ” Etikk, religion og filosofi” ha ein større plass enn i dei fleste andre barnehagar. Enkle kristne barnesongar og Bibelforteljingar har ein naturleg plass i barnehagekvardagen. Me har eit godt samarbeid med Fitjar kyrkje som inneber at prestane kjem på besøk og deltek i nokre samlingsstunder. Me har og eit samarbeid kring høgtidene: julegudsteneste m/ julespel, påskevandring , pinsevandring og hausttakkefest.

Velkommen til å ta kontakt!