Vedtekter

1. Eigartilhøve

Stiftinga Fitjar soknerådsbarnehage står som eigar av denne barnehagen. Eigaren sine oppgåver ligg på eigarstyret i stiftinga. Barnehagen byggjer si verksemd på Den norske kyrkja sin grunn. Barnehagen skal drivast i samsvar med : Lov om barnehagar med forskrifter, Rammeplan for barnehagen, lokal barnehageplan, årsplan for barnehagen og elles gjeldane vedtekter.

2. Føremålet

Frå § 1 i Lov om barnehagar (endra ved lov 19. des. 2008, i kraft 1.aug. 2010)

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Frå § 1a i Lov om barnehagar : ”Eigar kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål” (Tilføyd ved lov 18.juni 2010, i kraft 1.aug.2010)

Fitjar soknerådsbarnehage vil vera med å gi barna kunnskap, erfaring og oppleving av kristen tru og tradisjon. Barnehagen er ein del av Fitjar kyrkjelyd sitt trusopplæringsarbeid.

3.Innhald

Frå §2 Lov om barnehagar: (endra ved lov 18.juni 2010, i kraft 1.august 2010)

”Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver .

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal sammarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.”

4. Barn- og foreldremedverknad

Frå §3 Lov om barnehagar: (endra ved lov 18.juni 2010, i kraft 1.august 2010)

”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvær med dets alder og modenhet”

Frå §4 Lov om barnehagar:

”For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter§ 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.”

I Fitjar sokneråds barnehage er samarbeidsutvalet sett saman av 2 representantar frå kvar gruppe: dei tilsette, foreldra og eigar. Styrar er sekretær utan stemmerett, viss denne ikkje er vald representant frå dei tilsette.

5.Opptaksmynde

Barnehagane i Fitjar kommune har felles opptakssystem. Barnehagekonsulent har det praktiske ansvaret for gjennomføring av samordna opptak i kommunen ved hovudopptak .

Rådmann er klageinstans. Klagefristen er 3 veker frå ein mottek melding om vedtak.

Løpande opptak vert utført av styrar.

6.Opptakskrets

Barn frå heile Fitjar kommune tilhøyrer opptakskretsen til Fitjar soknerådsbarnehage. Barn frå andre kommunar kan få plass i barnehagen, dersom det er ledig kapasitet.

7.Opptakskriterium

Prioriter i høve:

a) Barn med funksjonshemming jfr. Lov om barnehagar §13.

b) Barnehageplass som ledd i førebyggjande tiltak etter lov om barnevern-

tenester §4-12 og §4-4 andre og fjerde ledd.

c) Barn med føresette og/ eller søsken som lir av kronisk og/eller alvorleg

sjukdom /funksjonshemming.

d) Barn av tilsette

e) Barn av einsleg forsytarar, utan sambuar, som mottar overgangsstønad og

som er under utdanning/ i arbeid.

f) Barn som har søsken som allereie har plass i Fitjar sokneråds barnehage.

g) Nummerert venteliste med ansiennitetsdato frå søkjerdato. Gjeld ikkje ved

hovudopptak.

Opptakskriteriane a,b,d,e gjeld under føresetnad av at tilfredstillande dokumentasjon blir lagt fram.

Gyldig dokumentasjon for plassering i prioritert gruppe:

Etter Lov om barnehagar §13: sakkunnig vurdering frå PPT og/eller sosiale/

medisinske institusjonar.

Etter Lov om barneverntenester §4-4: vedtak frå barneverntenesta.

Ved kronisk og/eller alvorleg sjukdom/funksjonshemming i heimen: skriftleg attest frå lækjar/psykolog .

8.Opptaksperiode

Opptak av barn går føre seg heile året, men plassane for hovudopptaket vert lyst ledige i midten av mars månad. Søknadsfristen for hovudopptaket er 1.april kvart år, og foreldre/føresette som ynskjer å endra barnehageplass må gje melding om dette til styrar i barnehagen der barnet har plass innan 1.mars.Styrar stadfestar plass og opphaldsbetaling for neste bruksår til alle foreldre/føresette. Gamal skuld til barnehagen må vera betalt før ny plass kan verta tildelt.

Når eit barn har fått plass, får det behalda plassen til den vert sagt opp av foreldra. Foreldre/føresette til alle barn som byrjar i barnehage, må levera ei erklæring om barnet si helse før barnet tek til i barnehagen, jfr. Lov om barnehage § 23. Ei slik erklæring kan vera ei eigenerklæring frå foreldre, dersom barnet har møtt til dei ordinære undersøkingane på helsestasjonen.

Elles i bruksåret gjeld ein gjensidig oppseiingsfrist på ein månad, rekna frå den 1. i påfølgjande månad. Oppseiinga skal gjerast skriftleg. Det må betalast for heile oppseeingstida. Ved utelatt betaling for plass i barnehagen blir det sendt ut varsel om oppseiing saman med første gongs betalingsvarsel.

Endring av opphaldstid/permisjonar i løpet av bruksåret vert til vanleg ikkje gjeve, men kan vurderast i særskilde høve. Styrar avgjer søknaden.

9. Opningstida

Opningstida i Fitjar soknerådsbarnehage er kl. 06.45-16.45.

Ferielukking: Fitjar sokneråds barnehage kan ha stengt 4 veker om sommaren, hovudsakleg i juli. Barnehagen er stengt på laurdagar, julaftan og på planleggingsdagar. Nyttårsaftan og onsdag før skjærtorsdag stengjer barnehagen kl. 12.00.

Barnehagen har tariff-festa 37,5 timar pr. år til planleggingstid. Planleggingsdagane skal mest mogleg leggjast på dagar der det også er skulefri.

Sjå elles barnehageruta.

10.Leike- og opphaldsareal

Rettleiande norm for leike- og opphaldsareal inne er 4 kvadratmeter netto pr. barn for barn over 3 år, og om lag 1/3 meir pr. barn under 3 år. Når eigar finn at tilhøva ligg til rette for det, kan det gjerast mindre avvik frå normene.

11.Betalingsreglar

Foreldrebetalinga for ein barnehageplass skal ikkje setjast høgare enn maksimalgrensa, jfr. Lov om barnehagar § 15 og forskrift til foreldrebetaling i barnehagar §1. Betaling for kost kjem i tillegg. Maksimalgrensa blir fastsett i Stortinget i samband med årleg budsjettvedtak.

§3 Forskrift om foreldrebetaling i barnehagar:

”Kommunen skal sørge for at foreldre/føresette tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. .” Reduksjonen skal bli tilbode i dei tilfelle der søsken går i forskjellige barnehagar innan same kommune.

Alle kommunar skal ha ordningar som kan tilby barnefamiliar med lågast betalingsevne

ei reduksjon i/ eller fritak for foreldrebetaling.

12.Vedtekter

Endringar av desse vedtektene må godkjennast av styret for stiftinga Fitjar soknerådsbarnehage. Samarbeidsutvalet for barnehagen skal ha saka til uttale .

Vedteke i styret for Fitjar soknerådsbarnehage

Fitjar 31.01.2007

Endra i samband med ny formålsparagraf for barnehagane august 2010

Uttale frå samarbeidsutvalet 29.09.2010

Endringane vedteke i styret for stiftinga Fitjar soknerådsbarnehage 25.10.2010